Η σελίδα του Μουσείου Μπενάκη έχει μεταφερθεί σε νέα διεύθυνση! Παρακαλείσθε να επισκεφθείτε τη νέα σελίδα του περιοδικού που φιλοξενείται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών περιοδικών του ΕΚΤ (eJournals)


The Mouseio Benaki Journal has moved to a new address! Please visit the new journal webpage which is hosted in EKT's eJournals platform.